b

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

(ďalej len e-shopu)

pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

1.1       Registráciu v e-shope a prenájom tovaru prostredníctvom e-shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.2       Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu www.fotozolo.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je PIXEL PLUS SK s.r.o., Pivonková 1864/5, 949 01  Nitra, IČO: 48 330 019, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39523/N.

1.3       Návštevníkom stránky je každá osoba, ktorá navštívi webovú stránku prevádzkovateľa (ďalej len „návštevník“).

1.4       Registrovanou osobou v systéme e-shopu sa rozumie každá osoba, ktorá vyplnila a odoslala registračný formulár so svojimi osobnými údajmi.

1.5       Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.

1.6       V prípade ak nájomca je ako subjekt právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

1.7       Predmetom nájmu sú všetky tovary (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“ – pre účely tejto zmluvy sú oba tvary rovnocenné a majú rovnaký význam) zverejnené v e-shope.

 

Článok II. – Nájomné

2.1       Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu pri produktoch sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ nie je platcom DPH.

2.2       Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu pri produktoch sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.

2.3       Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná v procese vytvárania objednávky.

2.4       Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky.

2.5       Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu.

 

Článok III. – Objednávka

3.1       Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za prenajímané produkty. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. Nájomca môže vytvoriť objednávku po dohode aj telefonicky, na čísle +421 917 460 534.

3.2       Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.

3.3       Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

3.4       Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.

3.5       Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e-mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Doba nájmu

4.1       Dobra nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke. Za deň nájmu sa považuje prvý deň, kedy nájomca tovar prevzal.

4.2       Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu v deň skončenia nájmu.

4.3       V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetnej veci predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu (poštou alebo elektronickou poštou).

4.4       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, pošle nájomcovi potvrdenie poštou alebo v elektronickej forme, na kontaktný e-mail nájomcu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.

4.5       V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby prenájmu.

4.6       Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

 

Článok V. – Zmluvná pokuta z omeškania

5.1       V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru, má prenajímateľ nárok na náhradu škody. Výška škody je trojnásobkom ceny nájmu predmetného tovaru za každý deň nájomného.

5.2       Za deň omeškania sa považuje každý začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

Článok VI. – Platobné podmienky

6.1       Za objednané produkty v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry,
  • v hotovosti pri preberaní tovaru v sídle dodávateľa

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

7.1       Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, je tovar expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Zásielkovňa, vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby.

7.2       Spolu s tovarom je nájomcovi vystavená faktúra (daňový doklad).

7.3       Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).

7.4       Nájomca je povinný tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.

7.5       Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie nájomca buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis.

7.6       Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

8.1       Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 3 pracovné dni pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu pozicaj@fotozolo.sk ešte v deň, kedy kupujúcemu predávajúci dodanie tovaru potvrdí e-mailom, prípadne telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 917 460 534.

8.2       Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky alebo úplné kontaktné údaje nájomcu.

8.3       V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s nájomcom prenajímateľ nedohodne inak.

8.4       Nájomca, ktorý nie je spotrebiteľom (článok 1, bod 1.6) toto právo na odstúpenie od zmluvy bez poplatku nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. Nájomcovi  je v takomto prípade účtovaný poplatok vo výške 100% z ceny nájomného za každý načatý deň, ktorý od dňa objednávky až do doby expedície tovaru nastal, ak sa s prenajímateľom nedohodne inak. Nájomcovi je tiež povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou.

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

9.1       Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou.

9.2       Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a porovnať stav tovaru so záznamom na preberacom protokole a/alebo fotografiách dokumentujúcich stav tovaru pred jeho použitím nájomcom. Ak pri kontrole prenajímateľ zistí poškodenie tovaru, zapíše nový stav tovaru do protokolu.

9.3       Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

9.4       Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.5. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať.

9.5       Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby:  ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.

9.6       Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.

9.7       Nájomca nesmie prenechať vec na užívanie inému.

9.8      Nájomca je povinný vrátiť predmet prenájmu kompletný, vrátane všetkých pribalených komponentov. V prípade, že nájomca nevráti všetky komponenty (pamäťová karta, nabíjačka, obal a pod.) bude mu v tejto veci účtovaný poplatok to výške 5 Eur.

 

Článok X. – Ochrana osobných údajov

10.1    Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“). Pre účely Všeobecných obchodných podmienok prenajímateľa sa v zmysle týchto podmienok osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané, rozumie „dotknutá osoba“.

10.2    Prenajímateľ prehlasuje, že pre spracovanie osobných údajov má poverenú  Zodpovednú osobu. Osobné údaje registrovanej osoby slúžia na účely uzatvorenia, plnenia, príp. vykonávania zmien v zmluve uzavretej na diaľku, ktorú uzatvára nájomca s prenajímateľom a tieto neposkytuje tretej osobe, s výnimkou doručovacích údajov v súvislosti s doručovaním tovaru prepravcovi, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

10.3    Prenajímateľ vyhlasuje, že vo vzťahu k spracovávaniu osobných údajov dotknutých osôb sa nebudú uplatňovať rozhodnutia založené na výlučne automatizovaných prostriedkoch spracovávania osobných údajov a ani tzv. profilovanie v zmysle článku 22 ods. 1 a 4 GDPR.

10.4    Prenajímateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Povinnosťou prenajímateľa je oznámiť každé podstatnejšie narušenie či únik osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, a to najneskôr do 72 hodín od zistenia takéhoto bezpečnostného incidentu.

10.5.   Dotknutá osoba má pri podozrení o neoprávnenom spracovaní jej osobných údajov prenajímateľom právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (www.dataprotection.gov.sk).

10.6    Ak návštevník e-shopu pri registrovaní vyjadril súhlas so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely (zaškrtnutím osobitného políčka), dobrovoľne vyjadril súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

10.7    Dotknutá osoba môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracovaním osobných údajov prenajímateľovi poštou alebo e-mailom.

10.8    Dotknutá osoba môže využiť svoje práva a prenajímateľa požiadať o bezplatné získanie informácií o svojich osobných údajoch, ktoré prenajímateľ e-shopu spracúva, vymazanie svojich osobných údajov alebo o ich prenos.

10.9    Prenajímateľ pre skvalitnenie svojich služieb v e-shope využíva súbory cookies. Pri prehliadaní stránky bez vyplnenia registračného formulára však nedochádza k spracovávaniu IP adresy zariadenia, z ktorého návštevník na stránku pristupuje. Spracované údaje sú generované a spracúvané automaticky, bez ukladania kontaktných údajov o konkrétnom používateľovi. Sú získavané výlučne pre štatistické účely, pre získavanie prehľadu o využívaní a návštevnosti e-shopu.  Ak návštevník vyjadril súhlas so spracovaním údajov cookies, potvrdzuje spracovanie a použitie týchto údajov pre marketingové účely, pričom prevádzkovateľ e-shopu prehlasuje, že tieto údaje sú spracúvané v súlade s predchádzajúcimi ustanoveniami GDPR.

10.10. Odporúčame návštevníkom e-shopu, aby si vo vlastnom záujme prečítali informácie o spracovaní a používaní súborov cookies príslušnej tretej strany. Väčšina prehliadačov prijíma súbory cookies automaticky. Ak návštevník stránky súbory cookies nechce používať, môže ich aktívne odstrániť alebo zablokovať. Odmietnutím používania súborov cookies, sú základné funkcie pre používanie stránky, registrácia v e-shope prevádzkovateľa naďalej prístupné, avšak niektoré funkcie webovej stránky poskytovateľa, ktoré využívajú ako sprostredkovateľa/dodávateľa tretiu stranu (napríklad video vložené zo služby YouTube), nemusia správne fungovať. Tieto videá alebo prepojenia, či akýkoľvek iný obsah od dodávateľov z tretích strán, môžu obsahovať súbory cookies tretej strany.  Pokiaľ návštevník stránky takéto zablokovanie chce vykonať, môže zvoliť možnosť odmietnuť či blokovať súbory cookies zmenou nastavenia svojho internetového prehliadača. Pre viac informácií odporúčame využiť nápovedu konkrétneho internetového prehliadača.

Článok XI. – Reklamačný poriadok a alternatívne riešenie sporov (ARS)

11.1    Prenajímateľ zodpovedá za poskytovanie služieb riadne a včas. V prípade vyskytnutia nedostatkov je prenajímateľ povinný tieto bezodkladne odstrániť.

11.2    Prenajímateľ je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

11.3    Prenajímateľ je tiež povinný oznámiť nájomcovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude nájomcu bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

11.4    Prenajímateľ v zmysle zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 informuje spotrebiteľa, že v prípade, že nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že prenajímateľ porušil jeho práva, má tento právo obrátiť sa so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom poštovej adresy alebo elektronickej adresy prenajímateľa pozicaj@fotozolo.sk.

11.5    Ak prenajímateľ odpovie na žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

11.6    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

11.7    Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a prenajímateľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok XII. – Záverečné ustanovenia

12.1    Prenajímateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia nájomcu. V prípade zmeny Všeobecných obchodných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky nájomcom a tieto sú prístupné na internetovej stránke prenajímateľa.

12.2    Odoslaním objednávky si nájomca prečítal Všeobecné obchodné podmienky a súhlasí s ich znením.

12.4    Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.fotozolo.sk.

12.5.   Pre riešenie cezhraničných zmluvných vzťahov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), si zmluvné strany dojednávajú slovenské rozhodné právo.

12.6    Inak neupravené vzťahy v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 513/1991 Z.z., Zákona č. 108/2000 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z., Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 391/2015 a ich novelizácií, a v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

12.7    Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 25. mája 2018.

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

PREDÁVAJÚCI:
PIXEL PLUS SK s.r.o.

Pivonková 1864/5

949 01  Nitra

IČO: 48 330 019

DIČ: 2120135842

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39523/N.

Kontaktné údaje:

Bc. Zoltán Plichta

Mobil: +421 917 460 534

E-mail: pozicaj@fotozolo.sk

0