b

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu

(ďalej len e-shopu)

Pre nájomné zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom systému elektronického obchodu, v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb., §663 a nasl. a prevádzkový poriadok internetovej stránky predávajúceho.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

  1. Prenájom fototechniky prostredníctvom e – shopu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.
  2. Prenajímateľom a prevádzkovateľom (ďalej len „prenajímateľ“ alebo „prevádzkovateľ“ – pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a vznik záväzkov sú oba tvary rovnocenné) elektronického obchodu www.fotozolo.sk (ďalej len „e-shop“ alebo „stránka“) je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
  3. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa, obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom a uhradila nájomné.
  4. Tieto VOP sa v plnom znení vzťahujú na nájomné zmluvy uzatvárané medzi prenajímateľom na jednej strane a spotrebiteľom na strane druhej. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, zmluvné vzťahy riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito VOP primerane.
  5. Predmetom nájmu sú všetky tovary (produkty) zverejnené v e-shope a určené na prenájom.

Článok II. – Nájomné

 1. Nájomné pozostáva z ceny za denný nájom. Všetky uvádzané ceny nájmu sú pre spotrebiteľa konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.
 2. Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
 3. Celková cena nájomného pri objednávke je celková cena objednaných produktov podľa počtu dní prenájmu, vrátane nákladov na dopravu. Cena za dopravu sa odvíja na základe požadovaného množstva tovaru, rozmerov a celkovej hmotnosti a vybraného spôsobu dopravy. Cena za prepravu bude vypočítaná pri vytváraní objednávky.
 4. Prenajímateľ si vyhradzuje právo žiadať od nájomcu peňažnú zábezpeku. Výšku zábezpeky určí prenajímateľ podľa druhu a stavu produktov a túto uvedie prenajímateľ nájomcovi pri potvrdení objednávky. Po skončení nájmu prenajímateľ vráti nájomcovi zábezpeku prípadne zníženú o vzniknuté škody na predmete prenájmu. Spôsob úhrady peňažnej zábezpeky si zvolí nájomca (v hotovosti, prevodom na bankový účet prenajímateľa), pričom táto bude po ukončení nájmu vrátená, ak nenastanú okolnosti predpokladajúce prepadnutie peňažnej zábezpeky v prospech prenajímateľa, rovnakým spôsobom.

Článok III. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom produktu nájomcom, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.
 5. Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo zálohovej faktúry v elektronickej forme, ktorá bude odoslaná na jeho e – mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok IV. – Doba nájmu

 1. Doba nájmu sa odvíja od počtu dní, ktoré si nájomca pri konkrétnom produkte objednal a ktorý je uvedený v objednávke. Za deň nájmu sa považuje prvý deň, kedy nájomca tovar prevzal.
 2. Nájomca je povinný vrátiť prenajímateľovi predmet nájmu najneskôr v deň skončenia nájmu.
 3. V prípade, že nájomca požaduje nájom predmetnej veci predĺžiť, musí písomne požiadať prenajímateľa o vyjadrenie takéhoto súhlasu výlučne prostredníctvom e – mailu na info@fotozolo.sk.
 4. V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nájmu súhlasí, potvrdí túto skutočnosť nájomcovi prostredníctvom e – mailu. Nájomné sa o dohodnutú dobu predĺži a nájomca je povinný uhradiť túto sumu bezodkladne dohodnutým spôsobom.
 5. V prípade, že prenajímateľ s predĺžením doby nesúhlasí, nájomca je povinný prenajatú vec vrátiť v lehote doby nájmu.
 6. Náklady na vrátenie tovaru znáša nájomca.

Článok V. – Zmluvná pokuta

 1. V prípade omeškania s vrátením predmetného tovaru má prenajímateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 % z dennej ceny nájmu podľa objednávky + 50,- EUR s DPH, a to za každý aj začatý deň omeškania. 
 2. Za deň omeškania sa považuje každý aj začatý deň, ktorý nastal po zmluvne dohodnutom dni ukončenia nájmu až do dňa, kedy je predmet nájmu vrátený prenajímateľovi.

Článok VI. – Platobné podmienky

 1. Za objednané produkty v e-shope je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba vopred na základe zálohovej faktúry / faktúry. Všetky prípadné faktúry sú zasielané na e – mail nájomcu.

Článok VII. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

 1. Tovar je možné si vyzdvihnúť osobne na adrese odberného miesta: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) v pracovných dňoch medzi 8:00 – 16:00 hod. Cez víkendy iba po výslovnej dohode vopred.
 2. Ak si nájomca objednal dopravu objednaného tovaru, tovar je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia tovaru sa riadi podmienkami prepravcu. Ak pri objednávke zvolil možnosť využitia služby Zásielkovňa, vyzdvihnutie balíka sa riadi podmienkami poskytovateľa služby. Prenajímateľ od momentu odovzdania tovaru na prepravu nezodpovedá za včasné dodanie tovaru prepravcom 
 3. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný (ak nie je v objednávke uvedené inak).
 4. Nájomca je oprávnený tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
 5. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, nájomcovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 6. Prenajímateľ nezodpovedá nájomcovi za kompatibilitu objednaných tovarov s inými zariadeniami a fungovanie jednotlivých aparátov spoločne, nie je povinný nabíjať batérie a ani formátovať pamäťové karty. Objednané produkty nemusia mať vždy najnovší firmware ani čisté snímacie senzory.
 7. Nájomca je v prípade dodania poškodeného tovaru oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok VIII. – Odstúpenie od zmluvy

 1. Nájomca má právo odstúpiť od zmluvy pri zrušení objednávky viac ako 2 dni (teda najmenej 3 dni) pred začiatkom prenájmu bez storno poplatku. Zrušenie objednávky je potrebné vykonať písomnou formou prostredníctvom e – mailu na adresu info@fotozolo.sk.
 2. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť číslo objednávky a kontaktné údaje nájomcu.
 3. V prípade, že platba za nájom bola nájomcom vykonaná najneskôr deň pred expedíciou tovaru a teda prenajímateľovi nevzniknú náklady spojené s odoslaním tovaru, bude nájomcovi táto suma bez storno poplatku vrátená do 14 dní bankovým prevodom na účet určený nájomcom (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa účet nezhoduje s účtom nájomcu z ktorého bola platená objednávka, alebo sa nájomca s prenajímateľom nedohodne inak.
 4. Nájomcovi, ktorý nie je spotrebiteľom, toto právo na odstúpenie od zmluvy nevzniká. V tomto prípade môže nájomca odstúpiť od zmluvy len po predchádzajúcej dohode s prenajímateľom. 

Článok IX. – Vrátenie tovaru, zodpovednosť a náhrada škody

 1. Povinnosťou nájomcu je chrániť predmet nájmu pred poškodením, zničením a stratou. Pokiaľ počas používania nájomca zistí nejaký problém, tak tovar prestane používať a bude kontaktovať prenajímateľa o probléme cez info@fotozolo.sk. V žiadnom prípade už nesmie tovar používať. Pokiaľ bude tovar naďalej používať, berie na seba všetko riziko a náklady, ktoré môžu byť spojené s opravou.
 2. Povinnosťou nájomcu ako odosielateľa pri vrátení zapožičaného tovaru je tovar riadne zabaliť a zabezpečiť ho proti poškodeniu pri preprave naspäť prenajímateľovi. Ak si túto povinnosť nájomca nesplní, znáša všetku zodpovednosť s tým spojenú (prípadná náhrada škody za poškodenie tovaru počas prepravy a i.). Nájomca sa nezbavuje svojej povinnosti ani v prípade, ak prepravu tovaru naspäť prenajímateľovi zabezpečuje sám prenajímateľ.
 3. Po skončení nájmu pri prevzatí tovaru prenajímateľom od nájomcu, má prenajímateľ právo predmet nájmu dôkladne skontrolovať a vytvoriť si fotografie.
 4. Nájomca znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zaistenie funkčnosti a vlastností tovaru.
 5. Vzniknutú škodu má prenajímateľ nárok uplatniť u nájomcu vysporiadaním zo zábezpeky podľa bodu 2.5. týchto VOP alebo vystavením faktúry, ktorú je nájomca povinný uhradiť. V prípade škody, ktorá presahuje výšku zábezpeky, je nájomca povinný svoje záväzky vysporiadať a prenajímateľ mu bude vzniknutú škodu fakturovať. Prenajímateľ si môže výšku ceny za opravu určiť aj sám (ušlý zisk, strata možnosti zapožičanie zariadenia počas servisu). 
 6. Nájomca nemá právo do predmetu nájmu zasahovať, okrem bežnej údržby ako je výmena pamäťovej karty, batérie alebo dobitie batérie.
 7. Pokiaľ výrobca predmetného tovaru nešpecifikuje skladovacie podmienky a podmienky pre používanie tovaru v určitom prostredí, nájomca musí použiť také opatrenia, ktoré vyplývajú z povahy výrobku vzhľadom na jeho konštrukčné vyhotovenie a náchylnosť voči mechanickému poškodeniu a nežiadúci vplyv okolitého prostredia (slnko, vlhkosť, voda, piesok a pod.). Prenajímateľ sa zaväzuje nájomcu o týchto podmienkach poučiť najmä v prípade, ak k predmetnému tovaru informáciami od výrobcu v originálnom návode nedisponuje.
 8. Nájomca nesmie prenechať tovar na užívanie tretej osobe. 

ORGÁN DOZORU:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

PREDÁVAJÚCI:
PIXEL PLUS SK s.r.o.

Pivonková 1864/5

949 01  Nitra

IČO: 48 330 019

DIČ: 2120135842

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 39523/N.

Kontaktné údaje:

Bc. Zoltán Plichta

Mobil: +421 917 460 534

E-mail: pozicaj@fotozolo.sk

0