Obchodné podmienky ateliér a podcast

Prenájom ateliéru a podcastového štúdia

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Prenájom ateliéru a podcastového štúdia prostredníctvom internetovej stránky prenajímateľa (https://www.fotozolo.sk/) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.
 2. Prenajímateľom je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
 3. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa a obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom.
 4. Predmetom nájmu je ateliér alebo podcastové štúdio, ktoré sa nachádzajú na adrese: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko).

Článok II. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom priestoru, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť dobu trvania nájmu. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.
 5. Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo v elektronickej forme, ktorá bude po skončení nájmu odoslaná na jeho e – mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok III. – Nájomné a doba nájmu

 1. Nájomné pozostáva z ceny za hodinový nájom. Platí sa každá aj začatá hodina. Všetky uvádzané ceny nájmu sú konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.
 2. Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
 3. Minimálna doba nájmu ateliéru je 2 hodiny, cez víkend 3 hodiny. Minimálna doba nájmu podcastového štúdia je 1 hodina.
 4. V prípade, ak sa doba nájmu predĺži nad rámec objednávky, nájomcovi bude účtovaná suma za skutočnú dobu trvania nájmu.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Nájomné je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa – platba na základe faktúry. Faktúra bude vystavená po ukončení nájmu na základe skutočnej doby nájmu. Všetky prípadné faktúry sú zasielané výlučne na e – mail nájomcu.

Článok V. – Priestory ateliéru a podcastového štúdia

 1. V priestoroch ateliéru a podcastového štúdia je k dispozícii základné vybavenie. Prenajímateľ negarantuje jeho funkčnosť v čase nájmu ani kompatibilitu s inými zariadeniami. Prenajímateľ nezodpovedá za chyby v zvukovej stope, negarantuje vysokorýchlostné pripojenie k internetu ani samotné spojenie. V prípade slabšieho spojenia, resp. prípadnej nefunkčnosti niektorých zariadení, prenajímateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu. Prenajímateľ odporúča momentálnu funkčnosť zariadení overiť vopred e – mailom alebo telefonicky.
 2. Akékoľvek vzniknutá škoda v priestoroch ateliéru alebo podcastového štúdia (najmä, nie však výhradne na technike) počas nájmu je povinný nájomca uhradiť v plnej výške.
 3. Budova v ktorej sa ateliér a podcastové štúdio nachádzajú je neustále monitorovaná kamerovým systémom. Nájomca túto skutočnosť berie výslovne na vedomie a vyjadruje súhlas s použitím obrazovo-zvukových záznamov nasnímaných kamerovým systémom za účelom zistenia vzniku škôd v týchto priestoroch aj v prípadných priestupkových/trestných konaniach.
 4. Pri prenájme priestorov ateliéru môže nájomca v e-shope prenajímateľa využiť zľavu na prenájom techniky, a to vo výške najviac 50% zo štandardnej ceny nájmu. Táto zľava sa poskytuje výhradne v priestoroch ateliéru.
 5. Prenajímateľ nie je povinný zabezpečiť v priestoroch žiadnu technickú pomoc ani asistenciu, pri prenájme priestorov ateliéru ani podcastového štúdia nemusí byť prítomný.
 6. V prípade potreby obsluhy/technickej pomoci je táto služba spoplatnená sumou 20,- EUR/hodina s DPH.
 7. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť nájomcovi pri prenájme priestorov žiadne občerstvenie ani žiadne iné služby súvisiace či nesúvisiace s nájmom.

Článok VI. – Podmienky zrušenia objednávky

 1. Objednávku je možné zo strany nájomcu bezplatne (bez stornopoplatku) zrušiť najneskôr 72 hodín pred začiatkom nájmu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa začiatkom nájmu rozumie hodina začiatku nájmu uvedená v objednávke potvrdenej prenajímateľom.
 2. Pri zrušení objednávky nájomcom menej ako 72 hodín pred začiatkom nájmu bude prenajímateľ účtovať nájomcovi stornopoplatok vo výške 18,- EUR s DPH, s čím nájomca výslovne súhlasí.
 3. Po zrušení objednávky menej ako 72 hodín pred začiatkom nájmu bude nájomcovi vystavená faktúra na zaplatenie stornopoplatku vo výške 18,- EUR s DPH. Stornopoplatok je možné zaplatiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa – platba na základe faktúry. Všetky prípadné faktúry sú zasielané výlučne na e – mail nájomcu.
0