Prenájom ateliéru a podcastového štúdia

Prenájom ateliéru a podcastového štúdia

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Prenájom ateliéru a podcastového štúdia prostredníctvom internetovej stránky prenajímateľa (https://www.fotozolo.sk/) môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia.
 2. Prenajímateľom je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
 3. Nájomcom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky prenajímateľa a obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom.
 4. Predmetom nájmu je ateliér alebo podcastové štúdio, ktoré sa nachádzajú na adrese: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko).

Článok II. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom priestoru, vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu objednávania nájmu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť dobu trvania nájmu. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Nájomca zaslaním objednávky súhlasí s cenou nájmu a teda objednávka sa stáva pre nájomcu záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany prenajímateľa vzniká nájomná zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi nájomcom a prenajímateľom, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Nájomca je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu nájomného.
 5. Nájomca súhlasí s vystavením faktúry alebo v elektronickej forme, ktorá bude po skončení nájmu odoslaná na jeho e – mailovú adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke.

Článok III. – Nájomné a doba nájmu

 1. Nájomné pozostáva z ceny za hodinový nájom. Platí sa každá aj začatá hodina. Všetky uvádzané ceny nájmu sú konečné. Prenajímateľ je platcom DPH.
 2. Cenou nájomného uvedenou na stránke e-shopu sa rozumie cena v momente vytvárania objednávky.
 3. Minimálna doba nájmu ateliéru je 2 hodiny, cez víkend 3 hodiny. Minimálna doba nájmu podcastového štúdia je 1 hodina.
 4. V prípade, ak sa doba nájmu predĺži nad rámec objednávky, nájomcovi bude účtovaná suma za skutočnú dobu trvania nájmu.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Nájomné je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry. Faktúra bude vystavená po ukončení nájmu na základe skutočnej doby nájmu. Všetky prípadné faktúry sú zasielané na e – mail nájomcu.

Článok V. – Priestory ateliéru a podcastového štúdia

 1. V priestoroch ateliéru a podcastového štúdia je k dispozícii základné vybavenie. Prenajímateľ negarantuje jeho funkčnosť v čase nájmu ani kompatibilitu s inými zariadeniami. Prenajímateľ nezodpovedá za chyby v zvukovej stope, negarantuje vysokorýchlostné pripojenie k internetu ani samotné spojenie. V prípade slabšieho spojenia, resp. prípadnej nefunkčnosti niektorých zariadení, prenajímateľ nezodpovedá za vzniknutú škodu. Prenajímateľ odporúča momentálnu funkčnosť zariadení overiť vopred e – mailom alebo telefonicky.
 2. Akékoľvek vzniknutá škoda v priestoroch ateliéru alebo podcastového štúdia (najmä, nie však výhradne na technike) počas nájmu je povinný nájomca uhradiť v plnej výške.
 3. Budova v ktorej sa ateliér a podcastové štúdio nachádzajú je neustále monitorovaná kamerovým systémom. Nájomca túto skutočnosť berie výslovne na vedomie a vyjadruje súhlas s použitím obrazovo-zvukových záznamov nasnímaných kamerovým systémom za účelom zistenia vzniku škôd v týchto priestoroch aj v prípadných priestupkových/trestných konaniach.
 4. Pri prenájme priestorov ateliéru môže nájomca v e-shope prenajímateľa využiť zľavu na prenájom techniky, a to vo výške najviac 50% zo štandardnej ceny nájmu. Táto zľava sa poskytuje výhradne v priestoroch ateliéru.
 5. Prenajímateľ nie je povinný zabezpečiť v priestoroch žiadnu technickú pomoc ani asistenciu, pri prenájme priestorov ateliéru ani podcastového štúdia nemusí byť prítomný.
 6. V prípade potreby obsluhy/technickej pomoci je táto služba spoplatnená sumou 20,- EUR/hodina s DPH.
 7. Prenajímateľ nie je povinný poskytnúť nájomcovi pri prenájme priestorov žiadne občerstvenie ani žiadne iné služby súvisiace či nesúvisiace s nájmom.
0