Servis fototechniky a čistenie snímacieho senzoru

Zmluvy uzatvorené na diaľku za účelom servisu fototechniky a čistenia snímacieho senzoru sa spravujú príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

Článok I. – Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

 1. Servis fototechniky, jej príslušenstva a čistenie snímacieho senzora (ďalej aj „technika“ alebo „servisovaná technika“) si môžu objednať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia na internetovej stránke – https://www.fotozolo.sk/servis/, resp. https://www.fotozolo.sk/cistenie-snimaca/
 2. Zhotoviteľom je spoločnosť PIXEL PLUS SK s.r.o., so sídlom Pivonková 5, 949 01 Nitra, IČO: 48330019, zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 39523/N.
 3. Objednávateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávkový formulár prostredníctvom webovej stránky zhotoviteľa a obdržala oznámenie o prijatí objednávky e-mailom.
 4. Tieto VOP sa v plnom znení vzťahujú na zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom na jednej strane a spotrebiteľom ako objednávateľom na strane druhej. V prípade, ak je nájomcom právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito VOP primerane.

Článok II. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká vyplnením objednávkového formuláru a následným potvrdením procesu v e-shope. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosť dopravy. O doručení objednávky informuje prenajímateľ nájomcu potvrdzovacím e-mailom. 
 2. Techniku alebo príslušenstvo je možné zaslať na servis/čistenie na adresu zhotoviteľa alebo priniesť osobne. Pre oba prípady platí adresa Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) – jedná sa o odberné miesto. Ak objednávateľ zašle spolu s technikou určenou na opravu/čistenie aj ďalšie zariadenia/príslušenstvo, ktoré s objednaným servisom/čistením nesúvisí a nie je nevyhnutné pri diagnostike, resp. pri odstránení problému, zhotoviteľ za takéto zariadenia/príslušenstvo nepreberá zodpovednosť.
 3. Diagnostika zariadenia, ako aj prípadné zaslanie zariadenie zhotoviteľom späť (poštovné) sú v súlade s podmienkami zhotoviteľa bezplatné. Toto ustanovenie sa vzťahuje iba na servis, nie na čistenie snímača.

Článok III. – Potvrdenie vykonania servisu zo strany objednávateľa

 1. Pri servise techniky platí, že po vykonaní diagnostiky zariadenia bude zhotoviteľom objednávateľovi zaslaná cenová ponuka s uvedením orientačného času opravy a približnej ceny opravy. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa uvedená cena môže zmeniť v závislosti od konkrétneho prípadu opravy v rozmedzí najviac 10% +-. 
 2. Súhlas alebo nesúhlas objednávateľa s opravou môže byt vyjadrený e – mailom na XY alebo SMS-správou na tel. č. +421 917 460 534 alebo na +421 918 639 250.
 3. Pri čistení snímača nie je potrebné potvrdzovať vykonanie úkonu a za takéto potvrdenie sa berie doručenie/odovzdanie techniky na čistenie. Cena je stanovená v súlade s podmienkami zverejnenými na https://www.fotozolo.sk/cistenie-snimaca/. Objednávateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa uvedená cena môže zmeniť/zvýšiť najviac o 5 – 15,- EUR s DPH, v závislosti od znečistenia. Zároveň vyhlasuje, že sa ani v prípade navýšenia ceny o sumu uvedenú v predchádzajúcej vete nejedná o podstatné prekročenie dohodnutej ceny.
 4. Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu s výkonom servisu/čistenia stráca po úplnom vykonaní servisu/čistenia právo na odstúpenie od zmluvy.

Článok IV. – Výkon servisu

 1. Po výslovnom potvrdení vykonania servisu zo strany objednávateľa vykoná zhotoviteľ samostatne alebo prostredníctvom tretej osoby servis dohodnutého zariadenia. Orientačný čas servisu bude objednávateľovi oznámený spolu s cenovou ponukou po diagnostike zariadenia.
 2. Po vykonaní servisu bude objednávateľ oboznámený s výslednou cenou za servis zariadenia a bude mu zaslaná faktúra na úhradu vykonaného servisu.
 3. Zhotoviteľ preberá záruku za servisný úkon, ako aj za náhradné diely použité pri oprave zariadenia, a to v celkovej dĺžke 6 mesiacov od doručenia/prevzatia zariadenia objednávateľom.
 4. K servisu nie je zhotoviteľ povinný vyhotoviť servisný list, záručný list ani rozpísať jednotlivé vykonané servisné úkony. Zhotoviteľ nie je povinný po vykonaní servisu vrátiť objednávateľovi vymenené náhradné diely.
 5. Počas vykonávania servisu techniky môže objednávateľ využiť v e-shope zhotoviteľa zľavu na prenájom techniky, a to vo výške najviac 50% zo štandardnej ceny nájmu. Zľava je ohraničená 5-násobkom celkovej ceny servisu. Táto zľava sa nevzťahuje na prípady čistenia snímača.
 6. Tento článok sa výslovne vzťahuje iba na výkon servisu techniky, nie na čistenie snímača.

Článok V. – Platobné podmienky

 1. Po potvrdení vykonania servisu objednávateľom bude objednávateľovi vystavená faktúra. Za vykonaný servis je možné platiť výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry. Pokiaľ objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu za vykonaný servis vrátane prípadného poplatku za prepravu, zhotoviteľ nie je povinný servisovanú techniku objednávateľovi odoslať.
 2. Za čistenie snímača bude objednávateľovi vystavená faktúra po vykonaní úkonu. Platba je možná rovnako výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho – platba na základe faktúry.

Článok VI. – Prevzatie tovaru a dodacie podmienky

 1. V prípade nesúhlasu objednávateľa s opravou (neplatí pri čistení snímača), ako aj po vykonaní servisu/čistenia dodanej techniky a uhradení faktúry za servis/čistenie techniky je servisovanú techniku možné si vyzdvihnúť osobne na odbernom mieste – adresa: Štefánikova trieda 71, 949 01 Nitra (budova Heineken Slovensko) v pracovných dňoch v čase medzi 8:00 – 16:00 hod.
 2. Objednávateľ má možnosť objednať si u zhotoviteľa kvalitný baliaci materiál za cenu 5,- EUR s DPH.
 3. Ak bude servisovaná/vyčistená technika zasielaná objednávateľovi prepravnou spoločnosťou (poštou, kuriérom a pod.), bude expedovaná podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Termín doručenia sa riadi podmienkami prepravcu. Zhotoviteľ od momentu odovzdania zariadenia na prepravu nezodpovedá za včasné dodanie prepravcom ani za škody spôsobené počas prepravy. 
 4. Objednávateľ je oprávnený tovar pri preberaní vizuálne skontrolovať.
 5. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu balíka, objednávateľovi sa odporúča vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu.
 6. Zhotoviteľ nezodpovedá za škodu (ušlý zisk) spôsobenú nesprávne vykonanou opravou/čistením techniky. Tým nie je dotknutá záručná zodpovednosť zhotoviteľa za vykonaný servis.
 7. V prípade, ak objednávateľ v objednávke avizoval zhotoviteľovi odovzdanie, resp. prevzatie servisovanej techniky po vykonaní servisu/čistenia (resp. v prípade nesúhlasu s vykonaním servisu) osobne a nevyzdvihne si servisovanú techniku v lehote 5 pracovných dní po výzve zhotoviteľa na jej prevzatie, zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi poplatok za uskladnenie vo výške 1,- EURO s DPH za každý aj začatý kalendárny deň uskladnenia. Servisovanú techniku bude v takomto prípade zhotoviteľ povinný vydať až po uhradení poplatku za uskladnenie.
0